Çukurova Hemofili Derneği Tüzüğü

Madde 1.Derneğin adı ve merkezi: Çukurova Hemofili Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Merkezi Adana’dır. Gerek görülen il ve ilçelerde genel kurul kararıyla şube açılmasına karar verebilir ve temsilcilik açabilir.

Madde 2.Derneğin amacı: Çukurova ve çevresinde kalıtsal bir kanama hastalığı olan hemofilinin toplumda görülüş sıklığının saptanması tutulan bireylerin tanı ve tedavisi, aile taraması, prenatal tanı ve genetik öğütleme, yöresel yoğun kalıtsal kan hastalığı problemleri ile uğraşmak ve toplum içindeki bu hastalıklara yol açan bozuk genlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktır. Dernek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ve ilgili diğer birimlerle katılımlı olarak çocukluk yaş grubu için prenatal tanı, hasta bireylerin saptanması için ilgili ünitelerin kurulması ve donanımına yardım, bazı kanama hastalıklarının oluşumunu etkileyen çevresel faktörlerin saptanması ve giderilmesi yönünde çalışır. Bu sahada hizmet verecek personel ve uzmanların yurt içi ve yurt dışı eğitimine destek olmak ve bu sahada son amaç olan bölgede yaygın bulunan bozuk kalıtsal genlerin ortadan kaldırılmasına yardım eder.

Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:
Dernek, amaçlarının gerçekleşmesi için toplum taramalarını desteklemek; prenatal ve postnatal tanı ünitelerinin kuruluş, donanım ve finansmanına yardımcı olmak; toplumu kanamaya eğilimli kan hastalıkları yönünden aydınlatıcı seminerler düzenlemek; görsel ve işitsel araçlarla eğitmek ve eğitime katkıda bulunmak; toplum düzeyinde aile içi genetik öğütleme çalışmalarıyla yardımcı olmaktır. Dernek ayrıca bu sahada bilimsel kongreler, seminerler ve yayınlarda bulunur. Dernek amacına ulaşmak ve bölge sağlığına yardım için Çukurova Üniversitesi, Bakanlıklar ve bu sahada yardımı olacak yurt için ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu işbirliğini doğrudan doğruya veya Çukurova Üniversitesi aracılığı ile sürdürür. Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların çalışmalarından yararlanır ve bunlara kendi çalışmaları hakkında bilgi verir.

Madde 3.Derneğin kurucuları: Derneğin kurucu üyeleri şunlardır.

1. Yurdanur Kılınç: Tıp doktoru, üniversite öğretim üyesi
Yeşilyurt mah. 19 sok. Yonca Sit. (C) Blok Kat:9 No:18 ADANA

2. Ali Bülent Antmen: Tıp doktoru, üniversite öğretim üyesi
Adnan Kahveci Bul. Yeterler-2 Apt. Kat:7 No:13 Seyhan-ADANA

3. Hatice İlgen Şaşmaz: Tıp doktoru, üniversite öğretim üyesi
Yenibaraj Mah.48 Sok. Demiroğlu Apt. Kat:8 No:15 Seyhan-ADANA

4. Hakan Erkman: Tıp doktoru, pediatrist
Mahfesığmaz Mah. 82 Sok. Kavi Apt. No:6 Kat:4 Daire:4 Seyhan-ADANA

5. Yurdagül Topçu: Ev kadını, hasta annesi
Güzelyalı Mah. Uğur Mumcu Cad. Özmeltem Apt. D:4 Seyhan-ADANA

6. Göksel Leblebisatan: Tıp doktoru, pediatrist
Beyazevler Mah. 10.Sok. 100.Yıl Apt. (A)Blok Kat:4 No:14 Seyhan-ADANA

7. Leyla Çam: Hemşire
Toros Mah. 94 Sok. Onurkent Sit. (D) Blok Kat:1-62 Seyhan-ADANA

8. Ali Ekber Dağhan: Tıp Fakültesi idari personeli
Akıncılar Mahallesi, 40 Sokak, No:7 Yüreğir-ADANA

Madde 4.Üyelik: Derneğin asil ve fahri üyelikleri vardır.

Asil Üyelik: Dernekler kanunda yazılı niteliklere haiz olup, dernekçe belirlenen üye aidatını ödemeyi taahhüt eden ve bu konuda hizmet verebilecek kişiler, dernek üyelerinden ikisi tarafından takdim edilerek Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe kabul edilirler.

Fahri Üyelik: Yurt içinde ve yurt dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere, kalıtsal veya edinsel kanama bozuklukları veya hemofililer alanında büyük hizmetlerde bulunanlara Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, ancak fahri üyelerin o hakkı yoktur.

Madde 5. Üyelikten ayrılma: Dernekler kanununa göre üye olma niteliğini kaybedenlerle dernekten ayrılmak isteyenler herhangi bir işleme tabii olmadan dernek amaçlarına aykırı hareket edenlerle, aralıksız iki yıl üye aidatı ödemeyenler, Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

Madde 6. Üyelerin hakları: Hiç kimse derneğe üye olmayan veya kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Madde 7. Derneğin organları: Dernek organları şunlardır.
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu

Madde 8. Genel Kurul: Genel Kurul aidatlarını ödemiş asil üyelerden oluşur. Genel Kurul üç yılda bir Şubat ayında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Adana’da toplanır. Genel Kurulun olağanüstü toplantısı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.

Madde 9. Çağrı usulü: Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mektup, faks, elektronik posta, telefon veya gazete ile üyelere duyurarak bir belge düzenler. Toplantının yapılamadığı durumda ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10. Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul aidatlarını ödemiş asil üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantı yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı derneğin Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde 11. Toplantının yapılış şekli: Genel Kurul toplantısı üyelere bildirilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimlikleri göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyın atanması ve Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 12. Toplantıda görüşülecek konular: Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması eklenmesi zorunludur.

Madde 13. Genel Kurul’un görev ve yetkileri: Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
a. Derneğin Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek
b. Dernek tüzüğünü değiştirmek
c. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve Yönetim Kuruluna ibra etmek
d. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek
e. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek
f. Derneğin amacının gerçekleşmesi için alınacak tedbirleri hakkında Yönetim Kuruluna direktif vermek
g. Gerekirse derneğin feshine karar vermek
h. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yapmak
i. Dernek hizmetlerinde çalıştırılacak personele verilecek ücret, huzur, yolluk vb.ücret miktarlarını belirleyerek Yönetim Kuruluna yetki vermek
j. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere gerekli finansmanın temin edilmesi için Yönetim Kurulunca verilen borçlanma miktarını aşması durumunda bu miktarı artırmak veya günün şartlarına göre azaltmak
k. Dernek şubelerinin açılmasını, kapatılmasına ve yetkililerinin görevden alınmasına kararlaştırmak

Madde 14. Genel Kurul sonuç bildirimi: Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
a. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
b. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği,
Genel Kurul sonuç bildirimleri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu başkanı sorumludur.

Madde 15. Yönetim Kurulunun Teşkili: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üç yıl süre ile ve gizli oyla seçilecek beş asil ve beş yeden üyeden kurulur. Yönetim Kurulu seçimden sonra ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kuru en az iki ayda bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu başkanı toplantıyı idare eder ve derneği temsil eder. Mazeretini toplantı gününden evvel bildirmeksizin üç defa Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar ve yerlerini sıraya yedek Yönetim Kurulu üyeleri alır.

Madde 16. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri: Yönetim Kurulunun görev yetkileri şunlardır:
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
b. Yıllık çalışma programını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak
c. Genel Kurul tarafından verilen işleri yapmak
d. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak, gelecek döneme ait bütçe hazırlamak, Genel Kurula sunmak
e. Bütçenin bölümleri arasında zorunlu sebeplerle değişiklikler yapmak, tahmininden fazla gelir olursa bunu lüzumlu bölümlere eklemek
f. Dernekler Kanununa göre üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, işletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defteri, demirbaş defteri tutmak ve bu defterleri Dernekler Müdürlüğüne tasdik ettirmek
g. Dernek gelirlerine ve giderlerine ilişkin işlemleri Dernekler Kanunu ile tespit edilen esas ve belgelere uygun olarak yapmak
h. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde 17. Denetleme Kurulu’nun teşkili ve görevleri: Denetleme Kurulu, Genel Kurulca üç yıl süre için seçilecek üç asil ve üç yeden üyeden kurulur. Denetleme Kurulunun görevi, derneğin hesap ve muamelelerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında Genel Kurula sunmak

Madde 18. Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ve Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahallin en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

Madde 19. Şubelerin açılması: Dernek Genel Kurul kararıyla Türkiye dahilin de şubeler açılmasına karar verilen yerler için Yönetim Kurulu tarafından ilgili yerlerde şube açmaya yetkili kişilerin belirlenerek yetki belgesi verir. Merkez Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkiye amirine yazılı olarak müracaat etmeleri istenir.
Bu yazıda Dernekler Kanunu gereği olan hususlar belirtilir ve işlemler yapılır. Şube organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve denetçiden ibarettir. Bu organların yetkileri ve görevleri Dernek Merkezinin benzer organları gibidir.
Şube Genel Kurulları üç yılda bir Genel Merkez Genel Kurulundan iki yay önce yapılması gerekmektedir. Merkez Genel Kuruluna en çok üç temsilci ile katılırlar. Şube Genel Kurul toplantıları Genel Merkez Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapılır. Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu gizli oy ve açık tasnifle seçilir. Yönetim Kurulu Genel Merkez yetkileri aykırı olmamak kaydıyla belirtilen il veya kurulduğu yerde şubeyi temsil etmeye yetkilidir. Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu derneğin her zaman bütün bilgi ve belgeleri inceleyerek Yönetim Kurulu ve toplanıldığında Genel Kurula raporunu sunar.

Madde 20. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı: Dernek üyeleri derneğe yılda belli bir miktar para ödemekle yükümlüdür. Dernek kuruluşunda başlangıçta yıllık üye aidatı 10 YTL (on milyon TL) olup; daha ileriki yıllarda yıllık üye aidatı miktarı Genel Kurulca yeniden belirlenebilir.

Madde 21. Derneğin gelirleri: Derneğin gelir kaynakları:
a. Üye aidatları
b. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, alo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
c. Mal varlığından elde edilen gelirler
d. Bağışlar ve yardımlar
e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ver yardımlardır

Madde 22. Derneğin ita amiri: Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkili kılacağı Yönetim Kurulu üyesidir.

Madde 23. Derneğin iç denetimi: Derneğin içi denetimi Denetleme Kurulu tarafından 17. Maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Madde 24. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi: Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin önceden gündemde belirtilmesi gerekir. Dernek Tüzüğü, Dernek Genel Kurulunun toplantısında dernek üye sayısının üçte ikisinin katılımı, katılanların üyelerin üçte ikisinin kararı ile değiştirilebilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz anacak Yönetim ve Denetim Kurulunun üye toplamının iki katından az olamaz.

Madde 25. Derneğin federasyon kurulması veya kurulu olan bir federasyona üye olunması veya dernekçe vakıf kurulması veya kurulu bir vakfa üye olunması: Dernek aynı konuyla ilgili olan ve bu konuda faaliyet gösteren diğer derneklerle birlikte federasyona kurucu üye olarak katılabilir. Kurulmuş olan federasyonuna üye olabilir. Federasyon Genel Kurulunda dernek üç delege ile temsil edilir. Delegeler Genel Kurulca seçilir.

Madde 26. Derneğin feshi: Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2’3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde en büyük mülki idare amirine yazı ile bildirilir.

Madde 27. Derneğin Mahkeme kararı ile fesih edilmesi durumunda Dernekler Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Türk Medenisi Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 28. Derneğin feshi halinde malları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı’na intikal eder.

Madde 29. Derneğin borçlanma usulleri: Dernek Yönetim Kurulu yıllık gelirinin %50’si oranında borçlanabilir, bu oran Genel Kurul kararı ile günün şartlarına göre yeniden belirlenir.

Madde 30. Bu tüzükte yer almayan hususlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Dernek Yönetim Kurulu

Ali Bülent ANTMEN, Başkan
Hatice İlgen ŞAŞMAZ, Başkan Yardımcısı
Ali Ekber DAĞHAN Genel Sekreter
Ercan YELDAN, Sayman
Murat DOĞAN, Üye